Testimonials -

 

Hệ thống Tiếp thị liên kết của Shopee Việt Nam có tracking ổn định và trung thực, chúng tôi có thể theo dõi mọi đơn hàng. Đây là điểm rất quan trọng để xem xét tính hiệu quả của chương trình Tiếp thị liên kết. Tôi rất yên tâm để chạy cùng Shopee.