KOL – Điều khoản tham gia

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT, CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL BOOKING (PPP)” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL LIVESTREAM (PPLS)”

Điều Khoản và Điều Kiện Hợp Tác Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)”, và Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” này (“Thỏa Thuận Hợp Tác”) được thiết lập và tham gia giữa Công Ty TNHH Shopee (“Shopee” hoặc “chúng tôi”), và bạn (“Bên Liên Kết” hoặc “Bên KOL”, tùy vào từng ngữ cảnh. Bên Liên Kết và Bên KOL được gọi chung là “Bên Đối Tác” hoặc “Đối Tác”) (Shopee và Bên Đối Tác/Đối Tác được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng lẻ là “Bên”). Các chính sách và điều khoản trong Thỏa Thuận Hợp Tác này được áp dụng khi Bên Đối Tác tham gia vào https://affiliate.shopee.vn. Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp Đối Tác là doanh nghiệp và/hoặc tổ chức, hành vi và thiếu sót của nhân viên, người lao động, đại lý và nhà thầu của Đối Tác sẽ được xem là hành vi và thiếu sót của Đối Tác.

Mỗi Chiến Dịch (như được định nghĩa dưới đây) được dẫn tới một trang đích cụ thể cho Chiến Dịch đó và có thể chứa các chính sách và điều khoản bổ sung, và là một phần của Thỏa Thuận Hợp Tác này. Bằng việc nộp đơn đăng ký hoặc tham gia vào một Chiến Dịch, Bên Đối Tác hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện hợp tác trong Thỏa Thuận Hợp Tác này.

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU 1.        ĐỊNH NGHĨA

 1. Bên Liên Kết: là một bên tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này.
 2. Chiến Dịch: Chiến dịch là hình thức quảng cáo, chiến dịch quảng cáo chủ động từ Shopee nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng, tăng lượt giới thiệu Khách Thăm và mua hàng trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 3. Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)”: Là chương trình dành cho các Bên KOL sản xuất nội dung và đăng bài trên trang mạng xã hội cá nhân của Bên KOL về sản phẩm, nhãn hiệu với thông điệp do Shopee đề xuất.
 4. Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”: Là chương trình dành cho các Bên KOL hoạt động dưới tư cách doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân tham gia thực hiện sản xuất nội dung ghi hình trực tuyến cho các sản phẩm, nhãn hiệu với thông điệp và nội dung do Shopee đề xuất.
 5. Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết: Là chương trình tiếp thị liên kết dành cho người có sức ảnh hưởng thông qua các Siêu Liên Kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách Hàng. 
 6. Cookies: Là mã lưu giữ thông tin truy cập của Khách Hàng do Bên Liên Kết dẫn vào Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử. Thời gian lưu giữ Cookies là 7 (bảy) ngày cho cả App và Website.
 7. Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hoá hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày Khách Thăm được Bên Liên Kết dẫn đến Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử thông qua hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành Vi Bị Cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận hàng.
 8. Hành Vi Bị Cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình thực hiện theo quy định của các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và/hoặc các thỏa thuận khác bằng văn bản của Các Bên.
 9. Hệ Thống Của Shopee: Là hệ thống trực tuyến do Shopee cung cấp để Bên Đối Tác tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết hoặc Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)” và cung cấp cho Bên Đối Tác những thông tin thống kê và thông tin tài chính liên quan. Thông qua Hệ Thống Của Shopee, Bên Đối Tác có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Đối Tác, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Đối Tác.
 10. Kết Quả Đăng Quảng Cáo: Được hiểu là tất cả các Đơn Hàng Thành Công bắt nguồn từ việc Khách Thăm truy cập các quảng cáo do Bên Liên Kết đăng. Các Kết Quả Đăng Quảng Cáo sẽ được tính Phí Dịch Vụ.
 11. Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.
 1.  KOL (Bên KOL): Là một bên tham gia vào Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)” theo các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận Hợp Tác này và là những người có sức ảnh hưởng rộng rãi trên mạng xã hội và các kênh truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook; Instagram; TikTok; Youtube; những người này làm việc trong các lĩnh vực có chuyên môn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Người chia sẻ quan điểm (về các nội dung như Làm đẹp/Du lịch/Phong cách sống/Thể thao/Công nghệ…); TikToker nổi tiếng; Người sáng tạo nội dung và được phân loại dựa trên số lượng Follower.
  Để làm rõ, Follower được đề cập tại định nghĩa này có nghĩa là lượng người theo dõi trên một trang mạng xã hội của Bên KOL. Bên KOL đủ điều kiện tham gia Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)” được phân chia theo cấp bậc tương ứng như sau:
              –     Macro KOLs: 100,001 – 500,000 Followers
              –     Mega KOLs: >500,001 – 1,000,000 Followers
              –     Micro KOLs: 10,001 – 100,000 Followers
              –     Nano KOLs: <10,000 Followers
              –     Top KOLs: >1,000,001 Followers
 2. Ngày Làm Việc: Là bất kỳ ngày nào, ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ/Tết theo quy định của pháp luật.
 3. Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên: Là trong thời gian lưu giữ Cookies, chỉ tính Đơn Hàng Thành Công đầu tiên từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng; sau đó Khách Thăm đó tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo thì các đơn hàng phát sinh sau đơn hàng đầu tiên không được tính vào Kết Quả Đăng Quảng Cáo.
 4. Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng: Là trường hợp Khách Thăm có Đơn Hàng Thành Công từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng hoặc từ trang mạng của bên thứ ba, khi đó, Đơn Hàng Thành Công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách Thăm có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 5. Nhấp Chuột: Nhấp chuột là việc người sử dụng kích hoạt đường dẫn Siêu Liên Kết của Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết để đến với Sản Phẩm Trên Shopee.
 6. Phí Dịch Vụ: Là khoản phí Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết căn cứ trên số lượng Đơn Hàng Thành Công được thực hiện và tỷ lệ hoa hồng chia sẻ.
 7. Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử hoặc Ứng Dụng Shopee: Là sàn giao dịch thương mại điện tử www.shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
 8. Sản Phẩm Trên Shopee: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.
 9. SEM: Có nghĩa là tiếp thị bằng công cụ tìm kiếm và bao gồm bất kỳ hình thức tiếp thị trực tuyến nào nhắm đến việc quảng bá các trang mạng điện tử bằng cách tăng khả năng hiển thị của những trang mạng điện tử này trên kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến thông qua việc sử dụng gói ưu tiên vị trí, gói quảng cáo theo ngữ cảnh hoặc gói bảo đảm vị trí ở kết quả tìm kiếm ở các công cụ tìm kiếm trực tuyến.
 10. Shopee: Là đơn vị sở hữu và quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử www.shopee.vn và ứng dụng di động Shopee.
 11. Siêu Liên Kết: Siêu liên kết là một đường dẫn đến Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử dưới hình thức địa chỉ URL duy nhất, được cung cấp thông qua Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết, để Bên Liên Kết sử dụng trong kênh truyền thông của mình (ví dụ như trang mạng điện tử đã được đăng ký), nhằm xác định các Bên Liên Kết.
 12. Tài Liệu Quảng Cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup), bài viết hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự hoặc được hiển thị theo bất cứ cách nào trên các phương tiện quảng cáo.
 13. Thông Tin Mật: Là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà:
  a. Liên quan đến Các Bên hoặc một Bên; hoặc
  b. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện; hoặc
  c. Liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. 

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VIỆC XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC

2.1. Việc tham gia ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa Thuận Hợp Tác này; và cũng sẽ không được ngầm hiểu hay diễn giải dưới bất kỳ hình thức nào, thiết lập bất kỳ quan hệ lao động, đại lý, liên doanh, liên kết hoặc các quan hệ mang tính chất lương tự giữa Shopee và Bên Đối Tác một cách tương ứng.

2.2. Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Đối Tác cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Shopee một cách tương ứng và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi Shopee không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CHUNG CỦA BÊN ĐỐI TÁC

3.1. Bên Đối Tác không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Shopee. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Shopee. Đặc biệt, Bên Đối Tác phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Đối Tác là một dự án của Shopee hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với Shopee theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc Bên Đối Tác sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Shopee trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee.

3.2. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Đối Tác theo quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng, hoạt động kinh doanh của Shopee, sẽ cho phép Shopee ngay lập tức chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này mà không cần phải có thông báo tới Bên Đối Tác. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khiếu nại bổ sung mà Shopee được phép thực hiện đối với Bên Đối Tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Đối Tác theo toàn bộ Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.3. Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Shopee trong Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Đối Tác phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Shopee không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại Shopee, hoặc thiệt hại mà Shopee phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận Hợp Tác của Bên Đối Tác hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Đối Tác. Bên Đối Tác có nghĩa vụ bồi thường cho Shopee đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu Shopee yêu cầu Bên Đối Tác cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Đối Tác có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho Shopee trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Shopee, đồng thời sẽ hỗ trợ Shopee một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

3.4. Bên Đối Tác phải bồi thường cho Shopee đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Shopee phải gánh chịu).

3.5. Bên Đối Tác cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này và sẽ thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân.

3.6. Tất cả đơn hàng phát sinh trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Đối Tác thực hiện các dịch vụ theo Thỏa Thuận Hợp Tác này đều được kiểm tra và rà soát thông qua hệ thống sàng lọc, nhận diện gian lận của Shopee để xác định các đơn hàng phát sinh này có phù hợp các điều kiện và điều khoản mà Shopee đặt ra hay không (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán hoa hồng Shopee, hoa hồng Xtra, Chi Phí Hợp Tác). Shopee được toàn quyền loại trừ các đơn hàng có các dấu hiệu bất thường trong giao dịch hoặc vi phạm chính sách Tiêu Chuẩn Cộng Đồng (tham khảo thêm tại đường link: https://shopee.vn/docs/3471) mà phía Shopee xác nhận hoặc nhận diện được vào bất kỳ thời điểm nào.
Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ về bảo mật thông tin theo Thỏa Thuận Hợp Tác này và theo quy định của pháp luật hiện hành đối với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử; đồng thời hạn chế việc tuyên truyền, thông tin các hành vi gian lận, lách luật của Bên Đối Tác với mục đích đảm bảo sự phát triển bền vững của Shopee, Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, và cộng đồng người dùng Shopee; Bên Đối Tác đồng ý và hiểu rằng và Shopee không có nghĩa vụ và được toàn quyền từ chối cung cấp cho Bên Đối Tác các thông tin liên quan đến các vi phạm liên quan đến đơn hàng phát sinh, bên cạnh các vi phạm khác.

3.7. Bên Đối Tác cam kết tuân thủ nghiêm túc và chặt chẽ bất kỳ nghĩa vụ và cam kết nào của Bên Đối Tác tại Thỏa Thuận Hợp Tác này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ được quy định một cách tương ứng và áp dụng xuyên suốt tại Mục A, Mục B, và Mục C), các chính sách của Shopee được thông tin đến Bên Liên Kết hoặc được công bố trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử vào từng thời điểm. Trường hợp Shopee phát hiện ra bất kỳ vi phạm nào của Bên Đối Tác, mọi quyết định từ Shopee sẽ là quyết định cuối cùng.

3.8. Bên Đối Tác có trách nhiệm thực hiện khai báo phù hợp với các chính sách của Shopee trong trường hợp Bên Đối Tác đồng thời là người lao động của Shopee. Theo đó, Bên Đối Tác đồng ý là Bên Đối Tác sẽ không nhận bất kỳ khoản hoa hồng phát sinh từ việc hợp tác theo Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.9. Bên Đối Tác sẽ không thực hiện, và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây:

 1. Sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho Shopee mà không được Shopee chấp thuận trước bằng văn bản;
 2. Sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;
 3. Sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;
 4. Dùng bất kỳ từ khóa tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và các truy cập quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Shopee hoặc các nhãn hàng riêng của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (nói cách khác, “Shopee” và các từ khác có thể gây nhậm lẫn là Shopee phải được xem như là một từ khóa phủ định) mà không được Shopee chấp thuận trước bằng văn bản;
 5. Sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập, hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm được đăng bán, giá sản phẩm, lịch sử thay đổi giá sản phẩm theo từng phân loại, quyền sở hữu trí tuệ của Shopee, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo, và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử;
 6. Áp dụng đường link tiếp thị liên kết ở phương tiện tiếp thị liên kết có chứa nội dung cấm, hoặc ở các trang web torrent hoặc trang nội dung trực tuyến;
 7. Áp dụng đường link tiếp thị liên kết hoặc quảng cáo phương tiện tiếp thị liên kết thông qua bất kỳ kênh mạng xã hội nào của Shopee hoặc bất kỳ kênh mạng xã hội nào của người bán của Shopee/ Bên Liên Kết khác để chiếm đoạt lưu lượng truy cập;
 8. (khi Bên Liên Kết là một mạng lưới tiếp thị liên kết) giao công việc cho một mạng lưới tiếp thị liên kết khác với tư cách là Bên Liên Kết phụ;
 9. Kết hợp bất kỳ xổ số hoặc rút thăm trúng thưởng trong phương tiện tiếp thị liên kết;
 10. Đăng tải nội dung ngẫu nhiên hoặc không liên quan đến mặt hàng/gian hàng mà Bên Liên Kết quảng cáo (bao gồm nhưng không giới hạn, quảng cáo giả mạo, tin tức giải trí, mồi nhử (clickbait) đánh giá sản phẩm);
 11. Đăng tải đường link tiếp thị liên kết nhưng không có nội dung hoặc gửi cùng một đường link tiếp thị liên kết cho cùng một đối tượng;
 12. Cung cấp các kênh mạng xã hội của các Bên Liên Kết khác mà không được sự cho phép để thu hút và đạt các tiêu chí về đăng ký;
 13. Chạy quảng cáo mồi nhử nhấp chuột (clickbait) với mục đích thu hút lượt nhấp và lưu lượng truy cập;
 14. Trộm cắp hoặc sử dụng nội dung của người khác và đăng tải công khai trên các kênh mạng xã hội mà không được sự cho phép của người đó; hoặc
 15. Sử dụng bất kỳ hình thức quảng cáo nào mạo danh Shopee.

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ CHUNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPEE

4.1. Shopee sẽ vận hành Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Shopee. Shopee sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ Thống Của Shopee sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Shopee.

4.2. Tất cả các hoạt động của Bên Đối Tác sẽ được ghi nhận thông qua Hệ Thống Của Shopee và Bên Đối Tác có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan.

ĐIỀU 5. BẢO MẬT 

5.1. Bên Đối Tác có trách nhiệm giữ bí mật mọi Thông Tin Mật được Shopee cung cấp và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên Đối Tác có trách nhiệm phải thông báo trước cho Shopee trong Thỏa Thuận Hợp Tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

5.2. Trách nhiệm bảo mật Thông Tin Mật có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa Thuận Hợp Tác. 

ĐIỀU 6. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

6.1. Các Bên đồng ý rằng một Bên không phải chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc bị coi là vi phạm các quy định của Thỏa Thuận Hợp Tác này do chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào có liên quan đến việc chậm trễ hoặc không thực hiện này là do bất kỳ sự kiện nào xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 1. Thiên tai, cháy nổ, lũ lụt, bão, hỏa hoạn hoặc tai nạn;
 2. Chiến tranh hoặc nguy cơ chiến tranh, hành vi phá hoại, nổi loạn, nội chiến hoặc việc trưng dụng của nhà nước, hành vi khủng bố hoặc bất ổn dân sự;
 3. Các hành vi, các hạn chế, quy định, văn bản dưới luật, các quy định cấm hoặc các biện pháp được ban hành hoặc thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hay chính quyền địa phương;
 4. Đình công, bãi công hoặc các sự kiện tương tự khác hoặc các tranh chấp thương mại (dù cho có hoặc không có sự tham gia của người lao động của Shopee hoặc của bên thứ ba khác hay không);
 5. Các dịch bệnh được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); và
 6. Mất điện hoặc sự cố về máy móc.

6.2. Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đối với Bên Đối Tác thì Bên Đối Tác phải nhanh chóng thông báo cho Shopee bằng văn bản dưới hình thức thư điện tử và thư bảo đảm được chuyển phát nhanh về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng cùng với bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

6.3. Các Bên tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận Hợp Tác này ngay sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng chấm dứt hoặc được loại bỏ. Trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra liên tục trong vòng ba mươi (30) ngày, thì một Bên được quyền quyết định chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này.

ĐIỀU 7. ĐIỀU CHỈNH, CHẤM DỨT THỎA THUẬN HỢP TÁC, CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

7.1. Shopee được toàn quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các điều kiện và điều khoản tại Thỏa Thuận Hợp Tác này (“Điều Chỉnh”). Trường hợp Shopee thực hiện các Điều Chỉnh này, Shopee sẽ bằng các nỗ lực hợp lý thông báo tới Bên Đối Tác hoặc công bố cập nhật trên đường link [https://shopee.vn/affiliate] hoặc thông báo bằng email hoặc bằng tin nhắn về các Điều Chỉnh này. Bên Đối Tác có nghĩa vụ kiểm tra định kỳ Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử để cập nhật các Điều Chỉnh và thông báo tương ứng. Các Điều Chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được công bố. Việc Bên Đối Tác tiếp tục thực hiện Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này được xem như là Bên Đối Tác đồng ý với các Điều Chỉnh. Trường hợp Bên Đối Tác không đồng ý với các Điều Chỉnh, Bên Đối Tác được toàn quyền chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này kể từ ngày thông báo hoặc ngày công bố điều chỉnh (tùy ngày nào đến trước).

7.2. Bên cạnh các trường hợp khác quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee tùy theo quyết định của mình hoặc bởi bất kỳ lý do nào mà Shopee cho là phù hợp, được toàn quyền đơn phương chấm dứt các Chiến Dịch hoặc Thỏa Thuận Hợp Tác này bằng một thông báo bằng văn bản đến Bên Đối Tác trước ít nhất bảy (07) ngày.

7.3. Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ thay thế và chấm dứt các thỏa thuận, thảo luận có liên quan trước đây giữa Shopee và Bên Đối Tác.

ĐIỀU 8. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

8.1. Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. 

8.2. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa Các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày.

8.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Hợp Tác này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

ĐIỀU 1. XÁC LẬP HỢP TÁC

1.1. Quan hệ hợp tác giữa Shopee và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài Liệu Quảng Cáo của Shopee chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ Thống Của Shopee. Bên Liên Kết phải gửi mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của Shopee thông qua Hệ Thống Của Shopee, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

1.2. Bên Liên Kết chỉ được tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết với một (01) trong ba (03) hình thức đăng ký dưới đây:

 1. Cá nhân chưa có gian hàng trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, và đạt tiêu chuẩn KOL của Shopee (Chương trình liên kết tiếp thị dành cho người có sức ảnh hưởng – KOL Affiliate).
 2. Cá nhân đã có gian hàng trên Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (Chương trình liên kết tiếp thị dành cho người bán – Seller Affiliate). Chi tiết điều khoản tham gia tham khảo tại đây.
 3. Tổ chức sở hữu đơn vị liên kết thứ cấp thực hiện Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết.

1.3. Trường hợp Bên Liên Kết tham gia hơn một (01) Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết được nêu ở mục 1.2, Bên Liên Kết sẽ được yêu cầu chọn tham gia một (01) chương trình trong thời gian năm (05) Ngày Làm Việc, và Shopee sẽ đóng những tài khoản liên kết còn lại.

ĐIỀU 2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1. Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và quảng bá cho Shopee dựa trên Hệ Thống Của Shopee. Shopee sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ Thống Của Shopee. 

2.2. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Căn cứ vào các quyền của Shopee quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa Tài Liệu Quảng Cáo lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi Shopee có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài Liệu Quảng Cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các Tài Liệu Quảng Cáo của Shopee lên kênh quảng cáo với điều kiện những kênh quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Shopee.

2.3. Đổi lại cho những Đơn Hàng Thành Công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ Shopee, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ. 

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

3.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài Liệu Quảng Cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ Thống Của Shopee mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử, tin nhắn SMS để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Shopee theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Shopee. Bên Liên Kết chỉ được dùng các các Tài Liệu Quảng Cáo này cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết giữa Bên Liên Kết và Shopee và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên Liên Kết. Mọi tài liệu quảng cáo riêng của Bên Liên Kết có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee dù theo bất cứ cách nào nhưng nếu không liên quan đến việc thực hiện Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên Liên Kết sử dụng các tài liệu quảng cáo riêng mà có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm của Bên Liên Kết.   

Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Shopee” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ Shopee. Thư điện tử và/hoặc tin nhắn SMS của Bên Liên Kết phải được Shopee phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên. 

3.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác. 

3.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Shopee.

3.5. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Shopee, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ. 

3.6. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Shopee hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Shopee để dẫn đến trang Sản Phẩm Trên Shopee. Nói cách khác, “Shopee” và các từ hoặc cụm từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là Shopee được xem như là từ khóa cấm. 

3.7. Việc quảng cáo cho Shopee thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Pinterest, Twitter) hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Shopee và không được sử dụng chữ Shopee hoặc thương hiệu Shopee hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Shopee trên trang mạng xã hội, hoặc các phương tiện quảng cáo khác. 

3.8. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên hệ thống của bên liên kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản Phẩm Trên Shopee. 

3.9. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi Tài Liệu Quảng Cáo hiện hữu trên Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết của Shopee đang được hiển thị trên trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng[1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành Vi Bị Cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của nhà quảng cáo cũng là Hành Vi Bị Cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng. 

3.10. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm. 

3.11. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Shopee đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

3.12. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các Tài Liệu Quảng Cáo của Shopee khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Shopee có yêu cầu hoặc ngay khi chấm dứt hợp tác với Shopee. 

3.13. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ sản phẩm nào thông qua các Tài Liệu Quảng Cáo được Shopee cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. 

3.14. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng nhưng phát sinh từ các hành vi vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này. 

Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết bồi thường cho Shopee một khoản tương đương 30% số tiền Shopee thanh toán cho Bên Liên Kết trong ba (03) tháng gần nhất trước trước thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm.

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPEE 

4.1. Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các Tài Liệu Quảng Cáo sau khi gia nhập Chương Trình Tiếp thị Liên Kết. Các Tài Liệu Quảng Cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. 

4.2. Các khoản hoa hồng mà Shopee trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.  

4.3. Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ Thống Của Shopee và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Shopee đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Shopee liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Shopee đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.  

ĐIỀU 5. HOA HỒNG VÀ MỨC THƯỞNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ SHOPEE 

5.1. Shopee sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các Bên Liên Kết hoạt động hiệu quả nhất, Shopee đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ Thống Của Shopee.

Mức Phí Hoa Hồng cơ bản được áp dụng cho Đối Tác trong mục Ưu đãi Shopee trên hệ thống Tiếp thị liên kết của Shopee tại đường link: https://affiliate.shopee.vn/offer/shopee_offer 

 

Bảng hoa hồng Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Live Streaming có hiệu lực từ 1/12/2023

Mức hoa hồng này áp dụng cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới

(*) Người dùng hiện tại: Người dùng đã từng mua hàng trên Shopee 

    Người dùng mới: đối tượng chưa từng mua hàng trên Shopee

Lưu ý:

 1. Kể từ ngày 01/03/2023, để được nhận hoa hồng cho các đơn hàng phát sinh từ Livestream trên Shopee Live, các bạn KOL nằm trong chương trình Tiếp Thị Liên Kết cần phải đăng ký với Shopee theo hướng dẫn sau.
 2. Cách thức đăng ký:
  • Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Shopee và xoá các sản phẩm trong cửa hàng của bạn, tham khảo thêm hướng dẫn cụ thể TẠI ĐÂY (Bước này chỉ áp dụng cho các bạn KOL có mở shop trên Shopee).
  • Bước 2: Đăng ký thông tin TẠI ĐÂY trước 00:00 ngày 28 hằng tháng để được nhận hoa hồng bắt đầu tính từ ngày 1 của tháng tiếp theo. Shopee sẽ thông báo kết quả đăng ký (thành công, hoặc không thành công) về địa chỉ email bạn đã cung cấp vào ngày 01 của tháng tiếp theo (M+1). Trong trường hợp bạn đăng ký sau 00:00 ngày 28, kết quả sẽ được thông báo qua email vào ngày 01 của tháng M+2.
 3. Đối với nguồn Live Streaming (Gián tiếp – khác shop), nghĩa là người mua bỏ sản phẩm trong Shopee Live vào giỏ hàng nhưng lại mua sản phẩm ở shop khác (không phải shop trên Livestream) thì hoa hồng sẽ được tính là 0đ.

 

 

MỨC HOA HỒNG CỦA CÁC NGÀNH HÀNG CHO ĐƠN HÀNG ĐẾN TỪ SHOPEE VIDEO ÁP DỤNG TỪ 01/12/2023 ĐẾN 31/12/2023

Mức hoa hồng cơ bản tiếp thị liên kết cho Shopee Video KHÔNG áp dụng cho đối tượng KOL/KOC là nhà báng hàng. Cụ thể tại: https://docs.google.com/document/d/1eMQ0fDwK8Wp3bUdoGcEywIQacV4TZmKsk0_fi10jINk/edit

 

 

Lưu ý: hạn mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng không đổi là 15,000 VND

5.2. Tiền thanh toán cho Bên Liên Kết = [Giá trị thuần của đơn hàng x tỷ lệ hoa hồng] 

5.3. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào (vd, bằng cách cộng thêm hoa hồng cho một số Bên Liên Kết nhất định), để khuyến khích phương án kinh doanh tốt nhất và khen thưởng cho thành tích vượt trội.

5.4. Chính sách thưởng hoa hồng mới

Nhận đặc quyền ưu tiên khi tham gia các chiến dịch quảng cáo tiếp thị liên kết của nhãn hàng với các ưu đãi hấp dẫn

 • Nhằm khuyến khích thúc đẩy doanh số, Shopee sẽ có mức thưởng thêm hoa hồng dựa trên các sản phẩm bán ra từ các nhãn hàng.
 • Các chương trình thưởng thêm sẽ được thông báo vào đầu mỗi tháng đến từng Bên Liên Kết thông qua email của Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết.
 • Tổng thu nhập mỗi tháng sẽ được tính như sau:

Cụ thể:

Tổng phí dịch vụ của Đối Tác trong tháng 5 = Hoa hồng phát sinh tháng 5 + Thưởng Hoa hồng + Thưởng nhãn hàng, thưởng khác (nếu có)

5.5. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho Shopee, Shopee có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 3, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán khoản hoa hồng có liên quan, và Bên Liên Kết đồng ý rằng Bên Liên Kết sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào có liên quan đến những vấn đề này. Sau khi Shopee phát hiện Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 3, hoặc thực hiện Hành Vi Bị Cấm, Shopee có thể yêu cầu Bên Liên Kết thanh toán một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền Shopee đã thanh toán cho Bên Liên Kết. 

ĐIỀU 6. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA SHOPEE 

6.1. Shopee đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Đơn Hàng Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Shopee đưa ra mức hoa hồng trên từng Đơn Hàng Thành Công thuần không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu.

6.2. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Shopee, nếu Shopee xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 3 hoặc thực hiện Hành Vi Bị Cấm, hoặc định dạng Siêu Liên Kết không đúng, thì Shopee có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa Thuận Hợp Tác này. Để cho rõ ràng, trong trường hợp Shopee phát hiện Bên Liên Kết vi phạm Điều 3.6 Mục A của Thỏa Thuận Hợp Tác này, cụ thể là đã nhận tiền hoa hồng từ việc tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết khi đang là người lao động của Shopee, Shopee có quyền thu hồi/cấn trừ tiền hoa hồng đó vào các khoản Shopee phải trả cho Bên Liên Kết theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc yêu cầu hoàn trả số tiền hoa hồng Bên Liên Kết nhận được trong thời gian Bên Liên Kết đồng thời vừa tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết vừa là người lao động của Shopee.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI 

7.1. Shopee và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống Của Shopee bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

7.2. Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng.  

7.3. Cookies sẽ tồn tại trong vòng bảy (07) ngày: người dùng phát sinh đơn hàng trong bảy (07) ngày kể từ ngày nhấp chuột cuối cùng sẽ được ghi nhận kết quả đối với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

ĐIỀU 8. THANH TOÁN  

8.1. Các Đơn Hàng Hợp Lệ sẽ được Shopee thực hiện đối soát và thanh toán thành 2 đợt, cụ thể như sau:

Đợt 1: Shopee sẽ tiến hành đối soát và thanh toán cho các Đơn Hàng Hợp Lệ từ ngày 16 – 30 hoặc 31 tháng T-1 (bao gồm hoa hồng Shopee và hoa hồng Xtra), và những Đơn Hàng Hợp Lệ nhưng chưa được đối soát ở các tháng trước đó (nếu có).

 • Trong vòng 5 Ngày Làm Việc kể từ ngày 14 tháng T, Đối Tác kiểm tra lịch sử thanh toán trên hệ thống Website và Ứng dụng Shopee; và tùy theo quyết định của Shopee vào từng thời điểm, Shopee sẽ gửi email đối soát thông báo tổng hoa hồng được duyệt cho Đối tác.
 • Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 25 của tháng T, Shopee tiến hành thanh toán tổng hoa hồng cho các Đơn Hàng Hợp Lệ của Đợt 1.

Đợt 2: Shopee sẽ tiến hành đối soát và thanh toán cho các Đơn Hàng Hợp Lệ từ ngày 1-15 tháng T (bao gồm hoa hồng Shopee và hoa hồng Xtra), hoa hồng thưởng khác của tháng T-2 (nếu có), và những Đơn Hàng Hợp Lệ nhưng chưa được đối soát ở các tháng trước đó (nếu có).

 • Trong vòng 5 Ngày Làm Việc kể từ ngày 28 tháng T, Đối Tác kiểm tra lịch sử thanh toán trên hệ thống Website và Ứng dụng Shopee, và tùy theo quyết định của Shope vào từng thời điểm, Shopee sẽ gửi email đối soát thông báo tổng hoa hồng được duyệt cho đối tác.
 • Dự kiến từ ngày 2 đến ngày 5 của tháng T+1, Shopee tiến hành thanh toán tổng hoa hồng cho các Đơn Hàng Hợp Lệ của Đợt 2.

Lưu ý:

 • Trường hợp ngày gửi đối soát và ngày thanh toán rơi vào ngày cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật) hoặc ngày Lễ / Tết theo quy định của pháp luật, Shopee sẽ tiến hành gửi đối soát và thanh toán vào Ngày Làm Việc liền kề tiếp theo
 • Đối với đối tác Công ty: Bất kể các quy định khác tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee tiến hành thanh toán dự kiến trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Shopee nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ từ Đối Tác.
 • Để đảm bảo Đối Tác có thể nhận được thanh toán hoa hồng hàng tháng đầy đủ và nhanh chóng, Đối Tác vui lòng kiểm tra thông tin tài khoản thanh toán hoa hồng đã cập nhật trên trang Affiliate Website (https://affiliate.shopee.vn/). Trường hợp Đối Tác không cập nhật thông tin thanh toán chính xác hoặc không đầy đủ dẫn đến việc chậm trễ hoặc trì hoãn thanh toán bất kỳ khoản hoa hồng nào bởi Shopee cho Đối Tác, sẽ không được xem hoặc cấu thành vi phạm của Shopee theo Thỏa Thuận Hợp Tác này. Đối Tác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản bồi thường, giải quyết khiếu nại từ bên thứ ba, nếu có) liên quan đến các thông tin thanh toán của Đối Tác.

Quý đối tác vui lòng xem Hướng dẫn chi tiết cách tính hoa hồng trên Affiliate Website & Shopee App TẠI ĐÂY.

8.2. Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống Website hoặc Ứng Dụng Shopee của Shopee để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Hàng tháng, tùy theo quyết định Shopee, Shopee sẽ gửi đối soát về doanh thu hoa hồng được duyệt mà Bên Liên Kết đạt được qua email mà Bên Liên Kết đã đăng ký qua Hệ Thống Của Shopee.

8.3. Với các Bên Liên Kết là cá nhân, Bên Liên Kết có thời gian hai mươi bốn (24) giờ để phản hồi và xác nhận kết quả hoa hồng. Sau thời gian hai mươi bốn (24) giờ nếu Shopee không nhận được bất kỳ một phản hồi nào của Bên Liên Kết về kết quả đối soát qua nhân viên hỗ trợ thì nghĩa là Bên Liên Kết đồng ý với mức hoa hồng mà Shopee đã gửi qua email.

8.4. Việc chi trả cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện đối với đối tác cá nhân là hai lần mỗi tháng và đối tác công ty là trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Shopee nhận được đầy đủ các chứng từ hợp lệ từ đối tác công ty.

8.5. Với các Bên Liên Kết là cá nhân, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2.000.000 đ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2.000.000 đ (Hai triệu đồng) sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

8.6. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, Shopee sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên Liên Kết số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên Liên Kết chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu.

C. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL BOOKING (PPP PACKAGE)”

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1. Phạm vi công việc của Bên KOL khi tham gia Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)” bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc Bên KOL tham gia sản xuất hình ảnh, nội dung, và đăng tải các hình ảnh và nội dung lên các kênh truyền thông của Bên KOL (bao gồm mạng xã hội cá nhân, nhưng không giới hạn ở Facebook, Instagram, TikTok, Youtube) (“Kênh Truyền Thông của KOL”) dựa trên yêu cầu của Shopee và các đối tác thông qua Shopee. Shopee sẽ chủ động và được toàn quyền chọn lọc và cung cấp các chiến dịch quảng cáo phù hợp với định hướng, hình ảnh, phong cách và chi phí của Bên KOL.

1.2. Bên KOL phải chịu trách nhiệm cho việc sản xuất và đăng tải trên các Kênh Truyền Thông của KOL các hình ảnh và nội dung phù hợp và liên quan đến yêu cầu mà bên phía Shopee và đối tác của Shopee đã đưa ra theo Điều 1.1.

Để làm rõ, Bên KOL đồng ý và hiểu rằng Shopee được toàn quyền quyết định cung cấp các thông tin, tư liệu, mã khuyến mãi phục vụ cho Chiến Dịch của các mall và seller (“Tài Liệu Cung Cấp”) lên các Kênh Truyền Thông của KOL và thời gian đăng tải các nội dung đó một cách tương ứng. Bên KOL không được quyền gỡ bỏ các Tài Liệu Cung Cấp cho Chiến Dịch của các mall và seller bất cứ lúc nào kể cả khi đã hoàn tất công việc nêu tại Thỏa Thuận Hợp Tác, hoặc hoàn tất từng Chiến Dịch cụ thể hoặc chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này, trừ khi Shopee có yêu cầu cụ thể bằng văn bản.

1.3. Bên KOL chỉ được phép đưa các Tài Liệu Cung Cấp phục vụ cho Chiến Dịch của các mall và seller lên các Kênh Truyền Thông của KOL, với điều kiện những Kênh Truyền Thông của KOL này đã được chấp thuận trước bằng văn bản bởi Shopee và các đối tác của Shopee.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN HỢP TÁC VÀ THANH TOÁN

2.1. Shopee sẽ gửi email thông báo hợp tác và chi tiết yêu cầu về nội dung công việc, thời gian diễn ra dự án, thời hạn phản hồi về việc chấp nhận hợp tác của Bên KOL, chi phí chi trả thực nhận (NET) (“Chi Phí Hợp Tác”) cho Bên KOL với tiêu đề: “Thư mời xác nhận KOL tham gia dự án – Chương trình Shopee KOL Booking”. [Bên KOL sẽ xem xét, phản hồi (nếu có) và xác nhận tham gia dự án qua email thông báo mà Shopee đã gửi. Email thông báo này sẽ thay cho phụ lục của Thỏa Thuận Hợp Tác này. Nếu sau 3 ngày kể từ ngày gửi email, nếu Shopee không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ KOL qua email, thì những thông tin trong email đã gửi được xem là hoàn toàn chính xác và đã được xác nhận từ KOL.

2.2. Chi Phí Hợp Tác sẽ được Shopee thanh toán qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên KOL đã đăng ký hợp lệ với Shopee.  

Shopee sẽ tiến hành đối soát và thanh toán cho các bài đăng của Bên KOL hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu từ ngày 16 tháng T-1 đến ngày 15 tháng T0, cụ thể quy trình đối soát và thanh toán như sau:

 • Ngày 23 – 25 tháng T0, Bên KOL có thể kiểm tra tổng hoa hồng cho các bài đăng hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu trên hệ thống Website và Ứng dụng Shopee, và tùy theo quyết định của Shope vào từng thời điểm, Shopee sẽ gửi email đối soát thông báo tổng hoa hồng được duyệt cho đối tác.
 • Dự kiến từ ngày 2 – 5 tháng T+1, Shopee tiến hành thanh toán bài đăng đạt điều kiện nghiệm thu của tháng T.

Ví dụ: Bài đăng hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu vào ngày 16 tháng 8 (tháng T-1) đến ngày 15 tháng 9 (tháng T0), sẽ được Shopee thực hiện đối soát và thanh toán như sau:

 • Ngày 23 – 25 tháng 9 (tháng T0), Bên KOL có thể kiểm tra số Net của Chi Phí Hợp Tác cho Bên KOL cho các bài đăng hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu ngày 16 tháng 8 (tháng T-1) đến ngày 15 tháng 9 (tháng T0) trên hệ thống Website và Ứng dụng Shopee.
 • Dự kiến từ ngày 2 – 5 tháng 10 (tháng T+1), Shopee tiến hành thanh toán bài đăng đạt điều kiện nghiệm thu của tháng 9 (tháng T0).

2.3. Bên KOL có thời gian hai (02) Ngày Làm Việc để phản hồi và xác nhận kết quả đối soát và số tiền thanh toán. Sau thời gian hai (02) Ngày Làm Việc nếu Shopee không nhận được bất kỳ phản hồi nào của Bên KOL về kết quả đối soát qua nhân viên hỗ trợ thì nghĩa là Bên KOL đồng ý với mức thanh toán mà Shopee đã gửi qua email.

2.4. Việc chi trả cho Bên KOL sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần kể từ khi Shopee nhận được hóa đơn và biên bản đối soát có xác nhận của Các Bên nếu Bên KOL là công ty hoặc tổ chức.

2.5. Với các Bên KOL là cá nhân, các khoản thanh toán sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà Nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2.000.000 VND (Hai triệu đồng Việt Nam). Các khoản thanh toán dưới 2.000.000 VND (Hai triệu đồng Việt Nam) sẽ được miễn trừ thuế thu nhập cá nhân.

2.6. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, Shopee sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên KOL số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên KOL chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN KOL

3.1. Bên KOL không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài Liệu Cung Cấp, cũng như các yêu cầu và thông tin, nội dung quảng cáo được cung cấp từ Shopee mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.2. Bên KOL đảm bảo tuân thủ lên bài đúng thời gian đã cam kết theo thông báo bằng văn bản trước đó của Shopee.

3.3. Bên KOL chỉ được dùng các Tài Liệu Cung Cấp, thông tin và nội dung quảng cáo được cung cấp hoặc định hướng bởi Shopee cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)” giữa Bên KOL và Shopee, và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên KOL dù là trực tiếp hoặc gián tiếp. Mọi thông tin và nội dung riêng khác của Bên KOL có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee dù theo bất cứ cách nào nhưng chưa được sự chấp thuận trước bằng văn bản bởi Shopee và không liên quan đến việc thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)” đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên KOL sử dụng các thông tin, nội dung quảng cáo riêng mà có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee mà chưa nhận được sự đồng ý từ Shopee theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng của Bên KOL.  

3.4. Bên KOL phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của Kênh Truyền Thông của KOL. Bên KOL không được đưa lên kênh truyền thông của mình các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba (“Nội Dung Cấm”). Nhằm mục đích của Điều này, Nội Dung Cấm này bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Nội Dung Cấm này không được đề cập trên Kênh Truyền Thông của KOL dưới bất kỳ hình thức nào (dù là trực tiếp, gián tiếp, hay ngụ ý), và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những Kênh Truyền Thông của KOL nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác mà theo Shopee có thể bị xếp vào nhóm Nội Dung Cấm.

3.5. Bên KOL phải chịu trách nhiệm, đối với Shopee, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của mình không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc vi phạm tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ thành tố nào được Bên KOL sử dụng để thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)”), hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.

3.6. Việc quảng cáo cho Shopee thông qua các Kênh Truyền Thông của KOL hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Shopee và không được sử dụng chữ Shopee hoặc thương hiệu Shopee hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Shopee trên các Kênh Truyền Thông của KOL, hoặc các phương tiện quảng cáo khác.

3.7. Bên KOL không được thể hiện hoặc tạo ấn tượng rằng các Kênh Truyền Thông của KOL là một dự án của Shopee hoặc việc Bên KOL quản lý và vận hành các Kênh Truyền Thông của KOL đó là liên quan với Shopee theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào.

3.8.   Nghiêm cấm Bên KOL sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào để thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)”.

3.9. Bên KOL chỉ được quảng bá và đặt link các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của đối tác là các mall và seller trên sàn Shopee mà đã được Shopee phê duyệt cụ thể bằng văn bản cho Bên KOL; hoặc Bên KOL chỉ được phép truyền tải qua các bản tin của Bên KOL trên các Kênh Truyền Thông của KOL.

Bên KOL được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hình thức gửi bản tin cho khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng với điều kiện các hình thức quảng bá này được phê duyệt cụ thể bằng văn bản bởi Shopee. Bên KOL không được phép đăng tải, đặt link, hay quảng bá bất kỳ các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của các mall và seller trên các sàn thương mại điện tử khác và đang là đối thủ của Shopee (bao gồm nhưng không giới hạn ở Lazada, Tiki, Sendo).

Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên KOL trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. Bên KOL tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên KOL. Bên KOL không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Shopee” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên KOL phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên KOL chứ không phải được gửi trực tiếp từ Shopee. Bên KOL phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên.

3.10. Bên KOL không được phép tháo gỡ các link các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của đối tác là các mall và seller trên Sàn Thương Mại Điện Tử mà đã được Shopee phê duyệt cụ thể cho các Bên KOL trong suốt thời gian thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)”, và không được phép tháo gỡ các bài đăng của Bên KOL khỏi các Kênh Truyền Thông của KOL khi Shopee chưa có yêu cầu cụ thể bằng văn bản ngay cả sau khi chấm dứt hợp tác với Shopee theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc cho từng Chiến Dịch của Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)”.

3.11. Trong trường hợp Bên KOL vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên KOL bất kỳ khoản thanh toán nào Bên KOL được hưởng nhưng phát sinh từ các hành vi vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.12. Theo quy định của Shopee cho từng dự án cụ thể, Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả sản phẩm quảng cáo được Shopee và/hoặc đối tác của Shopee gửi đến cho đối tác của Shopee sau khi hoàn tất dự án.

3.13. Quy định về việc hoàn trả lại sản phẩm quảng cáo cho đối tác của Shopee:

 1. Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả sản phẩm quảng cáo trong vòng 07 (bảy) ngày sau ngày kết thúc dự án;
 2. Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả sản phẩm quảng cáo trực tiếp cho đối tác của Shopee;
 3. Bên KOL phải quay video ghi lại quá trình mở hộp sản phẩm quảng cáo và khi đóng gói hộp sản phẩm quảng cáo để hoàn trả cho đối tác của Shopee;
 4. Bên KOL chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại và/hoặc tổn thất đối với sản phẩm quảng cáo sau khi sản phẩm quảng cáo được giao thành công cho Bên KOL.

ĐIỀU 4. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SHOPEE

4.1. Bên KOL sẽ được cung cấp các Tài Liệu Cung Cấp, thông tin, nội dung và sản phẩm quảng cáo sau khi tham gia Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP Package)”. Các Tài Liệu Cung Cấp, thông tin, nội dung và sản phẩm quảng cáo này sẽ được cập nhật theo từng dự án.

4.2. Các khoản thanh toán mà Shopee trả cho Bên KOL được dựa trên các bài đăng hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu theo yêu cầu của Shopee. 

4.3. Bên KOL khi tham gia vào Hệ Thống Của Shopee và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên KOL đã đồng ý với Shopee đối với vấn đề này, được nhận các khoản thanh toán từ Shopee liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Shopee đang được Bên KOL triển khai trên Kênh Truyền Thông của KOL (nếu áp dụng).

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN PHẠT

5.1. Trường hợp Bên KOL không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian, sản phẩm, hướng dẫn nội dung và hình ảnh về bài đăng của các nhãn hàng; cũng như vi phạm các điều khoản về nghĩa vụ của Bên KOL đã được quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có quyền phạt hoặc chấm dứt hợp tác với Bên KOL vi phạm cụ thể như sau:

 1. Trường hợp Bên KOL lên bài trễ so với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ lên bài theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm lần đầu tiên thì Shopee sẽ có hình thức cảnh cáo thông qua email đối với Bên KOL vi phạm.
 2. Trường hợp Bên KOL lên bài trễ so với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ lên bài theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm từ lần thứ hai (02) trở lên thì Shopee có quyền ngay lập tức chấm dứt hợp tác với Bên KOL liên quan đến việc thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Booking (PPP)” mà không cần thông báo trước. Đồng thời, Shopee được toàn quyền quyết định trong việc không hợp tác với Bên KOL trong tất cả các chiến dịch KOL Booking khác của Shopee.
 3. Trường hợp Bên KOL đã nhận sản phẩm do Shopee gửi nhưng không lên bài theo đúng quy định và phạm vi công việc đã cam kết, và không có bất kỳ phản hồi nào về thời gian lên bài mới: Nếu đây là vi phạm ngay từ lần đầu tiên thì Shopee áp dụng tương tự các chế tài quy định tại Điều 5.1(b) này. Trong trường hợp này, Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng và đủ số lượng sản phẩm đã nhận trước đó từ Shopee hoặc hoàn trả đúng số tiền tương đương với giá trị sản phẩm đã nhận được để thực hiện phạm vi công việc đã cam kết trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày Shopee gửi yêu cầu hoàn trả. Nếu Bên KOL không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả này trong thời hạn yêu cầu, Shopee sẽ tiến hành tạm khóa tài khoản Affiliate Shopee của Bên KOL cho đến khi Bên KOL hoàn tất việc hoàn trả sản phẩm hoặc số tiền tương đương với giá trị sản phẩm.

5.2. Trường hợp Bên KOL không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hoàn trả sản phẩm quảng cáo nêu tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có chấm dứt hợp tác với Bên KOL và/hoặc tiến hành các biện pháp xử lý vi phạm đối với Bên KOL. Quy định về xử lý vi phạm hoàn trả sản phẩm quảng cáo được nêu tại: https://bit.ly/3JbyafR

 

D. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO CÙNG KOL (PPP)

Các điều khoản sau áp dụng đối với Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết PPP:

1. Bên KOL chỉ có thể tham gia Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết PPP dựa trên cơ sở được mời. Shopee bảo lưu quyền được lựa chọn Bên KOL tham gia Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết PPP và tạm đình chỉ hoặc chấm dứt việc tham gia đó theo quyết định của Shopee.

2. Người Bán Tham Gia có thể bắt đầu cuộc nói chuyện trên Nền Tảng với Bên Liên Kết tiềm năng và thống nhất về Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết sẽ được cung cấp, phí áp dụng cho mỗi bài đăng trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết do Bên KOL thực hiện (“Phí Cố Định”) và ngày đăng bài có liên quan dự kiến.

3. Dựa trên Điều Khoản và Điều Kiện giữa Người Bán và Bên KOL, một giao dịch có tính ràng buộc sẽ được hình thành (“Giao Dịch PPP”). Liên quan đến mỗi Giao Dịch PPP, Người Bán sẽ cung cấp Sản Phẩm không thu phí cho Bên KOLtrong thời hạn được nêu trên Nền Tảng. Người Bán xác nhận và đồng ý rằng:

a.  Người Bán sẽ chịu phí vận chuyển và những phí khác, và sẽ bảo đảm rằng Sản Phẩm Mẫu giống như sản phẩm thật (bao gồm nhưng không giới hạn chất lượng và hình dáng). Shopee sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ Sản Phẩm Mẫu;

b.  Bên KOL sẽ chịu trách nhiệm lưu giữ Sản Phẩm Mẫu, thậm chí trong trường hợp Giao Dịch PPP có liên quan bị hủy bỏ hoặc bị chấm dứt trước khi Bên KOL được hoàn tất; và

c. Việc không thực hiện đầy đủ các bước nêu trên có thể dẫn đến Dịch Vụ PPP bị tự động hủy bỏ.

4. Bên KOL xác nhận đồng ý tuân thủ thời hạn áp dụng việc chấp nhận và xác nhận việc nhận Sản Phẩm Mẫu, và tiến hành đăng bài quảng cáo và hoàn tất Dịch Vụ PPP. Việc vi phạm nghĩa vụ này sẽ dẫn đến việc Dịch Vụ PPP bị hủy bỏ và Bên KOL sẽ không nhận được các khoản thanh toán.

5. Người Bán sẽ phải thanh toán Phí Cố Định áp dụng cho Shopee bằng phương thức thanh toán mà Shopee đề nghị trong thời hạn được nêu trên Nền Tảng.

6. Shopee có thể thu phí dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) đối với Phí Cố Định theo tỷ lệ được quy định trên Nền Tảng hoặc theo Điều Khoản và Điều Kiện riêng biệt bằng văn bản giữa Bên KOL và Shopee (“Phí Dịch Vụ”).

7. Việc Bên KOL bắt đầu Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết phụ thuộc vào điều kiện Shopee phải nhận được Phí Cố Định.

8. Bên KOL sẽ: (i) chịu trách nhiệm chuẩn bị và gửi nội dung Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết; và (b) sẽ lấy xác nhận từ Người Bán trước khi đăng tải nội dung Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết trong khoảng thời gian Người Bán đồng ý. Việc không tuân thủ nghĩa vụ này, Dịch Vụ PPP sẽ bị hủy bỏ và KOL sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào. Dựa trên việc Người Bán xác nhận Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết, Shopee sẽ giải ngân Phí Cố Định cho Bên KOL.

9. Bên KOL xác nhận và đồng ý rằng:

a. Việc hủy Giao Dịch PPP (không phải hệ thống hủy tự động) phải có sự đồng thuận giữa Người Bán và Bên KOL có liên quan;

b. Việc Bên KOL không tuân thủ thời gian áp dụng được quy định trên Nền Tảng có thể dẫn đến việc tự động chấm dứt Giao Dịch PPP; và

c. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến PPP (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán Phí Cố Định và việc cung cấp Dịch Vụ Tiếp Thị Liên Kết) sẽ được xem xét và giải quyết bởi Shopee, và Shopee có quyền quyết định cuối cùng đối với kết quả giải quyết tranh chấp (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán hoặc hoàn trả một phần Phí Cố Định). Bên KOL sẽ cung cấp tất cả những thông tin và tài liệu cùng sự hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu của Shopee liên quan đến tranh chấp này.

10. Mỗi Bên sẽ chịu các nghĩa vụ thuế phát sinh cho bên đó theo Điều Khoản và Điều Kiện này.

11. Tất cả Phí Cố Định trả cho, và nhận bởi, Bên KOL chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và bất kỳ các loại thuế tương tự. Phí Cố Định do Shopee xác định sẽ có giá trị cuối cùng và ràng buộc Bên KOL.

 • Đợt 1: Ngày 1 – 15 tháng T0 sẽ tiến hành kiểm tra đối soát cho các Bên KOL đã hoàn thành thành dự án trên hệ thống từ ngày 16 – 31 tháng T-1,
  Bên KOL sẽ nhận được thanh toán dự kiến vào ngày 20 – 25 tháng T0 (Đối với Bên BOL thuộc doanh nghiệp)
 • Đợt 2: Ngày 16 – 31 tháng T0 sẽ tiến hành kiểm tra đối soát cho các Bên KOL đã hoàn thành dự án trên hệ thống từ ngày 1 – 15 tháng T0,
  Bên KOL sẽ nhận được thanh toán dự kiến vào ngày 2 – 5 Tháng T+1

– Lưu ý: Nếu trong vòng 5 ngày kể từ ngày người bán nhấn hoàn thành dự án mà xảy ra tranh chấp, trạng thái dự án sẽ thay đổi thành “Đang khiếu nại”, thanh toán của Bên KOL sẽ được dời sang đợt tiếp theo và sẽ dựa vào ngày khiếu nại được hoàn thành giải quyết.

Ví dụ: Người Bán nhấn hoàn thành dự án vào ngày vào ngày 31 tháng 9 năm 2023

 • TH 1: Từ ngày 31/9 – 4/10 nếu Người Bán không có phản hồi gì thêm, dự án sẽ được ghi nhận trong đợt 1 (1 – 15 tháng 10). Bên KOL sẽ nhận được thanh toán dự kiến vào ngày 20 – 25 tháng 10
 • TH 2: Ngày 2/10 Người Bán khiếu nại Bên KOL,Shopee giải quyết hoàn thành khiếu nại vào ngày 5/10 (và trường hợp là Bên KOL sẽ nhận được thanh toán dự kiến vào ngày 2 – 5 tháng 11.

12. Với các Bên KOL là cá nhân, các khoản thanh toán sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà Nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2.000.000 VND (Hai triệu đồng Việt Nam). Các khoản thanh toán dưới 2.000.000 VND (Hai triệu đồng Việt Nam) sẽ được miễn trừ thuế thu nhập cá nhân.

 

E. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL LIVESTREAM (PPLS)”

ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.1. Phạm vi công việc của Bên KOL khi tham gia Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc Bên KOL tham gia ghi hình trực tuyến (hay còn gọi là “livestream”) nhằm quảng bá cho các đối tượng cụ thể theo yêu cầu của Shopee và các đối tác thông qua Shopee (các đối tượng của việc quảng bá bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện, chương trình, người bán, thương hiệu hoặc sản phẩm quốc tế). Shopee sẽ chủ động và được toàn quyền chọn lọc và cung cấp các chiến dịch livestream phù hợp với định hướng, hình ảnh, phong cách và chi phí của Bên KOL.

1.2. Bên KOL chịu trách nhiệm cho việc thực hiện ghi hình trực tuyến tại địa điểm hoặc bằng tài khoản do Shopee cung cấp, kèm nội dung theo chủ đề theo yêu cầu mà bên phía Shopee và đối tác của Shopee đã đưa ra theo Điều 1.1 Mục E này.

Để làm rõ, Bên KOL đồng ý và hiểu rằng Shopee được toàn quyền quyết định việc cung cấp các thông tin, tư liệu, mã khuyến mãi phục vụ cho Chiến Dịch của các Người Bán(“Tài Liệu Livestream”), cũng như việc Shopee được phép sử dụng hình ảnh của chính Bên KOL quảng bá cho livestream (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh cá nhân của Bên KOL và nội dung của việc livestream thực hiện bởi KOL theo yêu cầu của Shopee) và thời gian đăng tải các nội dung đó một cách tương ứng. Bên KOL không được quyền gỡ bỏ các Tài Liệu Livestream cho Chiến Dịch của Người Bán bất cứ lúc nào kể cả khi đã hoàn tất công việc nêu tại Thỏa Thuận Hợp Tác, hoặc hoàn tất từng Chiến Dịch cụ thể, hoặc chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này, trừ khi Shopee đồng ý bằng văn bản.

1.3. Bên KOL chỉ được phép đưa các Tài Liệu Livestream phục vụ cho Chiến Dịch của các Người Bán lên các Kênh Truyền Thông của KOL (như được diễn giải và định nghĩa tại Mục C của Thỏa Thuận Hợp Tác này), với điều kiện những Kênh Truyền Thông của KOL này đã được chấp thuận trước bằng văn bản bởi Shopee và các đối tác của Shopee.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN HỢP TÁC VÀ THANH TOÁN

2.1. Shopee sẽ gửi email thông báo hợp tác và chi tiết yêu cầu về nội dung công việc, thời gian diễn ra dự án, thời hạn phản hồi về việc chấp nhận hợp tác của Bên KOL, chi tiết các chi phí chi trả (“Chi Phí Hợp Tác Livestream”) cho Bên KOL với tiêu đề: “Thư mời xác nhận KOL tham gia dự án – Chương trình Shopee KOL Livestream” (“Email Hợp Tác”). Bên KOL sẽ xem xét, và xác nhận tham gia Chiến Dịch bằng cách phản hồi bằng email đối với Email Hợp Tác mà Shopee đã gửi (“Email Xác Nhận Hợp Tác”). Email Xác Nhận Hợp Tác  này sẽ là một phần không tách rời Thỏa Thuận Hợp Tác này. Nếu Shopee không nhận được bất kỳ phản hồi và/hoặc xác nhận nào bằng email từ Bên KOL trong vòng 3 ngày kể từ ngày gửi Email Hợp Tác, thì Bên KOL được xem là đồng ý và chịu sự ràng buộc với toàn bộ những nội dung trong Email Hợp Tác. Để làm rõ, trong khuôn khổ chi phí thỏa thuận tại Email Xác Nhân Hợp Tác, Chi Phí Hợp Tác Livestream sẽ được xác định cụ thể dựa theo kết quả nghiệm thu thực tế của từng Chiến Dịch cụ thể cho Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”, và Chi Phí Hợp Tác thanh toán cuối cùng sẽ được thông báo đến Bên KOL thông qua Email Hợp Tác  nêu tại Điều 2.1 này. 

2.2. Chi Phí Hợp Tác Livestream sẽ được Shopee thanh toán qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên KOL đã đăng ký hợp lệ với Shopee, với điều kiện Bên KOL đã hoàn tất các nghĩa vụ tương ứng theo Thỏa Thuận Hợp Tác này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoàn trả lại các sản phẩm theo quy định tại Điều 5.3 Mục D này). Quy trình đối soát và thanh toán sẽ được thể hiện cụ thể như sau:

Các livestream của Bên KOL hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu theo các tiêu chuẩn và tiêu chí mà Shopee đưa ra vào từng thời điểm từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng T0, sẽ được Shopee thực hiện đối soát, nghiệm thu và gửi email xác nhận Chi Phí Hợp Tác Livestream cho Bên KOL trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc đầu tiên của tháng T+1

 • Đối với Bên KOL là cá nhân, chi phí hợp tác của tháng T0 này sẽ được thanh toán 100% trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc đầu tiên của tháng T+2, với điều kiện Các Bên đều đã xác nhận hoàn tất công việc qua email.
 • Đối với Bên KOL là doanh nghiệp, tổ chức, chi phí hợp tác của tháng T0 này sẽ được thanh toán 100% trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Shopee nhận được hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu dịch vụ hợp lệ.

Lưu ý: Nếu ngày Shopee gửi đối soát và/hoặc ngày thanh toán Chi Phí Hợp Tác Livestream rơi vào ngày không phải Ngày Làm Việc, thì sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc liền kề sau ngày đó.

Ví dụ: Livestream hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu rơi vào ngày 01 đến ngày 31 tháng 12 (tháng T0) sẽ được Shopee thực hiện đối soát, nghiệm thu và gửi email xác nhận trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc đầu tiên của tháng 1 năm sau (tháng T+1) (nghĩa là từ ngày 1 đến ngày 7 của tháng 1 năm sau). Chi Phí Hợp Tác sẽ được thanh toán trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc đầu tiên của tháng 2 (tháng T+2) (nghĩa là từ ngày 1 đến ngày 7 của tháng 2).

Dự kiến ngày 7/1: Shopee hoàn thành đối soát cho các livestream hoàn thành và đạt điều kiện nghiệm thu và gửi email thông báo Chi Phí Hợp Tác Livestream cho Bên KOL.

Trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận email thông báo (cụ thể: Ngày 7/1), Bên KOL phản hồi bằng email để xác nhận các nội dung tại email được gửi bởi Shopee như nêu tại đoạn liền kề bên trên nếu không có bất kỳ yêu cầu thay đổi, bổ sung nào khác.

 • Đối với Bên KOL là cá nhân, dự kiến trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc từ ngày 1 đến ngày 7/2: Shopee tiến hành thanh toán Chi Phí Hợp Tác Livestream như Các Bên đã xác nhận. Để làm rõ, Shopee được toàn quyền hoãn việc thanh toán Chi Phí Hợp Tác Livestream cho Bên KOL như quy định tại Điều này cho đến khi Bên KOL hoàn tất các nghĩa vụ tương ứng của mình và được xác nhận bởi Shopee.  
 • Đối với Bên KOL là doanh nghiệp, tổ chức, Shopee sẽ tiến hành thanh toán Chi Phí Hợp Tác Livestream như Các Bên đã xác nhận trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Shopee nhận được hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu dịch vụ hợp lệ.

2.3. Bên KOL phản hồi và xác nhận kết quả đối soát và số tiền thanh toán trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được email thông báo Chi Phí Hợp Tác Livestream từ Shopee quy định tại Điều 2.2. Sau thời gian nêu trên, nếu Shopee không nhận được bất kỳ phản hồi nào của Bên KOL bằng email về kết quả đối soát qua nhân viên hỗ trợ thì Các Bên theo đây đồng thuận và đồng ý rằng Bên KOL đồng ý với Chi Phí Hợp Tác Livestream mà Shopee đã gửi qua email.

2.4. Việc chi trả cho Bên KOL sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần kể từ khi Shopee nhận được biên bản đối soát có xác nhận của Các Bên. Đối với Bên KOL là công ty, vui lòng gửi đầy đủ hóa đơn và biên bản nghiệm thu dịch vụ trước khi Shopee tiến hành thanh toán theo lịch trình ở khoản này. Để làm rõ, Shopee được toàn quyền hoãn việc thanh toán Chi Phí Hợp Tác Livestream cho Bên KOL như quy định tại Điều này cho đến khi Bên KOL hoàn tất các nghĩa vụ tương ứng của mình và được xác nhận bởi Shopee.

2.5. Thuế:

a. Đối với Bên KOL là cá nhân: Chi Phí Hợp Tác Livestream là khoản thu nhập đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) của Bên KOL phát sinh từ Thỏa Thuận Hợp Tác này. Shopee chịu trách nhiệm tạm khấu trừ tại nguồn số thuế TNCN phát sinh trên từng lần chi trả thu nhập trước khi trả cho Bên KOL, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc kê khai và nộp các khoản thuế TNCN đã khấu trừ của Bên KOL phát sinh từ Thỏa Thuận Hợp Tác này theo quy định của pháp luật. Bên KOL có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế địa phương đối với tổng thu nhập, bao gồm nhưng không hạn chế thu nhập dịch vụ từ Thỏa Thuận Hợp Tác này theo quy định của pháp luật.

b. Đối với Bên KOL là doanh nghiệp, tổ chức: Shopee sẽ chịu thuế GTGT tại Việt Nam trên giao dịch phát sinh.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA BÊN KOL

3.1. Bên KOL không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài Liệu Livestream, cũng như các yêu cầu và thông tin, nội dung quảng cáo được cung cấp từ Shopee mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Shopee, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hợp Tác này.

3.2.  Bên KOL không được phép thay đổi thông tin đăng nhập tài khoản tiếp thị liên kết 7 ngày trước và trong ngày diễn ra Livestream). Nếu Bên KOL tự ý thay đổi thông tin đăng nhập, Shopee sẽ không cam đoan, bảo đảm, cam kết hay chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoa hồng nào từ Người Bán  mà Bên KOL có thể nhận được trong buổi Livestream. Đồng thời, Bên KOL sẽ phải tự chịu trách nhiệm nạp xu cho buổi Llivestream của mình.

3.3. Bên KOL đảm bảo tuân thủ thực hiện và tham dự đúng theo kế hoạch đã cam kết tại thông báo bằng văn bản của Shopee (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ thực hiện đầy đủ số giờ livestream, thời gian bắt đầu và kết thúc việc livestream, các thời gian và yêu cầu khác từ Shopee vào từng thời điểm như đã thông báo trước cho Bên KOL).

3.4. Bên KOL chỉ được dùng các Tài Liệu Livestream, thông tin và nội dung quảng cáo được cung cấp hoặc định hướng bởi Shopee cho mục đích duy nhất là để thực hiện các hoạt động hợp tác theo Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”  giữa Bên KOL và Shopee, và không được đề cập đến bất cứ hoạt động kinh doanh nào khác của Bên KOL dù là trực tiếp hoặc gián tiếp. Mọi thông tin và nội dung riêng khác của Bên KOL có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee dù theo bất cứ cách nào nhưng chưa được sự chấp thuận trước bằng văn bản bởi Shopee và không liên quan đến việc thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” đều bị nghiêm cấm. Nếu Bên KOL sử dụng các thông tin, nội dung quảng cáo riêng có đề cập hoặc có liên quan đến Shopee mà chưa nhận được sự đồng ý từ Shopee theo bất cứ cách nào đều bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng Thỏa Thuận Hợp Tác này của Bên KOL.  

3.5. Bên KOL phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên trên Kênh Truyền Thông của KOL không vi phạm các quy định pháp luật, cũng như không gây ảnh hưởng hoặc có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh tiếng, hoạt động kinh doanh của Shopee. Bên cạnh đó, Bên KOL không được lồng ghép các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba trong quá trình thực hiện các dự án cụ thể cho Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” (“Nội Dung Cấm Livestream”). Nhằm mục đích của Điều này, Nội Dung Cấm Livestream này bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Nội Dung Cấm Livestream này không được đề cập trong quá trình thực hiện các Chiến Dịch cụ thể cho Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” dưới bất kỳ hình thức nào (dù là trực tiếp, gián tiếp, hay ngụ ý trên các Kênh Truyền Thông của KOL), và cũng không được tạo đường dẫn liên kết trong quá trình livestream hoặc từ những Kênh Truyền Thông của KOL đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác mà theo Shopee có thể bị xếp vào nhóm Nội Dung Cấm Livestream.

3.6. Bên KOL phải chịu trách nhiệm, đối với Shopee, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của mình không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp các quy định của pháp luật về quảng cáo hoặc vi phạm tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ thành tố nào được Bên KOL sử dụng để thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”), hoặc bất kỳ các quyền khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ.

3.7. Việc quảng cáo cho Shopee thông qua các Kênh Truyền Thông của KOL hoặc các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Shopee và không được sử dụng chữ Shopee hoặc thương hiệu Shopee hoặc bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Shopee, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Shopee trên các Kênh Truyền Thông của KOL, hoặc các phương tiện quảng cáo khác.

3.8. Bên KOL không được thể hiện hoặc tạo ấn tượng rằng các Kênh Truyền Thông của KOL là một dự án của Shopee hoặc việc Bên KOL quản lý và vận hành các Kênh Truyền Thông của KOL đó là liên quan với Shopee theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào.

3.9. Nghiêm cấm Bên KOL sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào khác để thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”.

3.10. Bên KOL chỉ được quảng bá và đặt link các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của đối tác là các Người Bán trên sàn Shopee mà đã được Shopee phê duyệt cụ thể bằng văn bản và/hoặc email cho Bên KOL hoặc Bên KOL chỉ được phép truyền tải các nội dung này qua các bản tin của Bên KOL trên các Kênh Truyền Thông của KOL.

Bên KOL được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hình thức gửi bản tin cho khách hàng qua thư điện tử, tin nhắn SMS, v.v…, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng với điều kiện các hình thức quảng bá này được phê duyệt cụ thể bằng văn bản bởi Shopee. Bên KOL không được phép đăng tải, đặt link, hay quảng bá bất kỳ các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của các Người Bán trên các sàn thương mại điện tử khác và đang là đối thủ của Shopee (bao gồm nhưng không giới hạn ở Lazada, Tiki, Sendo).

Shopee sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên KOL trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Hợp Tác này. Bên KOL tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử, tin nhắn SMS của Bên KOL. Bên KOL không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Shopee” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử/tin nhắn SMS. Trong mọi trường hợp, Bên KOL phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên KOL chứ không phải được gửi trực tiếp từ Shopee. Bên KOL phải bồi thường các chi phí và thiệt hại cho bên thứ ba, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên.

3.11. Bên KOL không được phép tháo gỡ các link các sản phẩm, phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá của đối tác là các Người Bán trên Sàn Thương Mại Điện Tử đã được Shopee phê duyệt cụ thể cho các Bên KOL trong suốt thời gian thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”, và không được phép tháo gỡ các bài đăng/ livestream của Bên KOL khỏi các Kênh Truyền Thông của KOL khi Shopee chưa có yêu cầu cụ thể bằng văn bản ngay cả sau khi chấm dứt hợp tác với Shopee theo Thỏa Thuận Hợp Tác này hoặc cho từng Chiến Dịch của Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”.

3.12. Nếu Bên KOL thực hiện bất kỳ hành động, cử chỉ, tuyên bố, phát ngôn, hoặc có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội mà bị hạn chế các hoạt động: phát sóng, biểu diễn, quảng cáo hoặc hành vi nào khác có thể làm ảnh hưởng đến xấu đến uy tín, hình ảnh và thương hiệu/nhãn hiệu của Shopee và/hoặc Sản Phẩm của Shopee (“Sự kiện truyền thông”), ngoài các nội dung khác của Thỏa Thuận Hợp Tác này và không ảnh hưởng đến các quyền khác của Shopee, Shopee có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận Hợp Tác này trước thời hạn mà không bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào sau khi có thông báo chính thức bằng văn bản cho Bên KOL. Trong trường hợp này Shopee có quyền nhưng không phải là nghĩa vụ yêu cầu Bên KOL phải bồi thường thiệt hại hoặc chi trả các chi phí phát sinh do hành vi vi phạm của Bên KOL; đồng thời yêu cầu Bên KOL chi trả một khoản phạt tương đương với 8% phần nghĩa vụ bị vi phạm.

3.13. Đối với Bên KOL tham gia ghi hình trực tiếp tại trường quay của Shopee: Bên KOL phải  có mặt tại trường quay ít nhất  30 phút trước khi buổi ghi hình bắt đầu để chuẩn bị diễn tập trước cho buổi phát trực tiếp, đảm bảo quá trình ghi hình diễn ra suôn sẻ.

3.14. Trong trường hợp Bên KOL vi phạm Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên KOL bất kỳ khoản thanh toán nào Bên KOL được hưởng. 

ĐIỀU 4. VAI TRÒ CỦA SHOPEE

4.1. Bên KOL sẽ được cung cấp các Tài Liệu Livestream, thông tin, nội dung và sản phẩm livestream nếu có cho Bên KOL khi tham gia Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)”. Các Tài Liệu Livestream, thông tin, nội dung và sản phẩm livestream này sẽ được cập nhật theo từng dự án hoặc Chiến Dịch tương ứng.

4.2. Các khoản thanh toán mà Shopee trả cho Bên KOL được dựa trên các livestream đã hoàn thành và đạt đủ điều kiện nghiệm thu theo yêu cầu của Shopee. 

4.3. Bên KOL khi tham gia vào Hệ Thống Của Shopee và tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà Bên KOL đã đồng ý với Shopee đối với vấn đề này, sẽ được nhận các khoản thanh toán từ Shopee liên quan đến các Đơn Hàng Thành Côngế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Shopee đang được Bên KOL triển khai trên Kênh Truyền Thông của KOL (nếu áp dụng).

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN PHẠT

5.1. Trường hợp Bên KOL không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thời gian, sản phẩm, hướng dẫn nội dung và hình ảnh về livestream của các nhãn hàng; cũng như vi phạm các điều khoản về nghĩa vụ của Bên KOL đã được quy định tại Thỏa Thuận Hợp Tác này, Shopee có quyền phạt hoặc chấm dứt hợp tác với Bên KOL vi phạm cụ thể như sau:

5.1.1.Đối với Bên KOL tham gia tất cả các CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL LIVESTREAM

a. Trường hợp Bên KOL livestream trễ với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ livestream theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm lần đầu tiên thì Shopee sẽ có hình thức cảnh cáo thông qua email đối với Bên KOL vi phạm.

b. Trường hợp Bên KOL livestream trễ với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ livestream theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm từ lần thứ hai (02) trở lên thì Shopee có quyền ngay lập tức chấm dứt hợp tác với Bên KOL liên quan đến việc thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” mà không cần thông báo trước. Đồng thời, Shopee được toàn quyền quyết định trong việc không hợp tác với Bên KOL trong tất cả các chiến dịch KOL Booking khác của Shopee.

c. Trường hợp Bên KOL đã nhận sản phẩm do Shopee và/hoặc Người Bán gửi nhưng không livestream theo đúng quy định và phạm vi công việc đã cam kết, không có bất kỳ phản hồi nào về thời gian livestream mới: Vi phạm ngay từ lần đầu tiên thì Shopee áp dụng tương tự các chế tài quy định tại Điều 5.1.a. Trong trường hợp này, Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng và đủ số lượng sản phẩm đã nhận trước đó từ Shopee để thực hiện phạm vi công việc đã cam kết trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày Shopee và/hoặc Người Bán gửi yêu cầu hoàn trả.

5.1.2. Đối với Bên KOL tham gia CHƯƠNG TRÌNH “SHOPEE KOL LIVESTREAM có nhận chi phí hợp tác cố định

a. Trường hợp Bên KOL tham gia buổi livestream trễ với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ livestream theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm lần đầu tiên thì Shopee sẽ có hình thức cảnh cáo thông qua email đối với Bên KOL vi phạm.

b. Trường hợp Bên KOL tham gia buổi livestream trễ với thời gian quy định (dù có thông báo hoặc không thông báo trước cho Shopee) và Bên KOL đã hỗ trợ livestream theo thời gian mới đã cam kết với Shopee: Vi phạm từ lần thứ hai (02) trở lên thì Shopee có quyền áp dụng các hình thức phạt như sau:

  • Đối với Bên KOL đi trễ từ 1-15 phút (kể từ khi giờ phát trực tiếp bắt đầu): Bên KOL sẽ bị phạt 20% chi phí hợp tác cố định thuộc Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” mà không cần thông báo trước;
  • Đối với Bên KOL đi trễ từ 15 phút trở lên (kể từ khi giờ phát trực tiếp bắt đầu): Shopee có quyền ngay lập tức chấm dứt hợp tác với Bên KOL liên quan đến việc thực hiện Chương Trình “Shopee KOL Livestream (PPLS)” mà không cần thông báo trước, đồng thời Shopee cũng sẽ không thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho Bên KOL.

c. Trường hợp Bên KOL đã nhận sản phẩm do Shopee và/hoặc Người Bán gửi nhưng không tham gia buổi livestream theo đúng quy định và phạm vi công việc đã cam kết, không có bất kỳ phản hồi nào về thời gian livestream mới: Vi phạm ngay từ lần đầu tiên thì Shopee áp dụng tương tự các chế tài quy định tại Điều 5.1.2.a và vi phạm lần thứ 2 trở đi sẽ áp dụng tương tự các chế tài quy định tại Điều 5.1.2.b. Trong trường hợp này, Bên KOL có nghĩa vụ hoàn trả lại đúng và đủ số lượng sản phẩm đã nhận trước đó từ Shopee để thực hiện phạm vi công việc đã cam kết trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày Shopee và/hoặc Người Bán gửi yêu cầu hoàn trả.

[1] Quảng cáo Tự động chuyển hướng tức là tự động chuyển hướng người dùng đến các trang mạng của Nhà quảng cáo mà không có sự kích hoạt hoặc hành động nào của người dùng (như nhấp chuột, chạm vào)

Cập nhật lần cuối vào ngày: 30/11/2023