Vấn đề về các bản báo cáo

Đơn hàng của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.

Các đơn hàng có trạng thái là "Pending" tính đến ngày Chốt trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái thanh toán Hoa hồng (nếu thành công) vào kỳ thanh toán tiếp theo.