Thắc mắc về hoa hồng và thanh toán

Hoa hồng được tính cho các sản phẩm đến từ shop của bạn và shop khác. Mỗi ngành hàng sẽ có tỷ lệ hoa hồng khác nhau. Trong đó, mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng là 70,000 VNĐ. Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng: https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/
Mức hoa hồng Người bán Tiếp Thị Liên Kết có thể nhận được hàng tháng là không giới hạn. Riêng đối với một số ưu đãi dành riêng cho từng Người bán, hoa hồng thưởng có thể sẽ giới hạn theo điều khoản của ưu đãi.
Bạn sẽ không mất bất kỳ chi phí nào khi tham gia chương trình Tiếp Thị Liên Kết dành cho Người bán Shopee.
Hoa hồng được xem là phần thu nhập được Shopee chi trả thêm cho Người bán sau khi có đơn hàng thành công và hợp lệ được phát sinh từ link Tiếp Thị Liên Kết mà họ đã chia sẽ. Vì thế, bạn sẽ nhận được hoa hồng từ Shopee nếu như có đơn hàng thành công và hợp lệ từ link của bạn. Bạn sẽ không cần trả bất cứ chi phí nào cho Shopee.
Cuối mỗi tháng Shopee sẽ thực hiện đối soát đơn hàng và thông báo kết quả đối soát đến bạn. Thông tin đối soát và thời gian thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện theo thời gian như sau: - Thời gian gửi Email đối soát: Chậm nhất ngày 25 hàng tháng. - Thời gian thanh toán: Chậm nhất ngày 30 hàng tháng. Xem thêm quy trình đối soát và thanh toán tại: https://shopee.vn/m/quytrinhthanhtoanhoahong
Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo đối soát số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee. Quy trình đối soát được thực hiện như sau: Hoa hồng ở tháng T (tháng phát sinh hoa hồng) sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt dưới đây: - Tháng T+1: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng T (tính đến thời điểm được đối soát) - Tháng T+2: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng T (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng T+1) Ví dụ: Tháng 9 là tháng phát sinh hoa hồng. Vậy, T=9 và hoa hồng của tháng 9 sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt: - Tháng 10 (T+1=9+1=10): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng 9 (tính đến thời điểm được đối soát) - Tháng 11 (T+2=9+2=11): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng 9 (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng 9)