Người kiếm tiền online

Đơn đặt hàng sẽ được theo dõi thông qua cookie cho máy tính và ID thiết bị cho ứng dụng trên thiết bị di động. Khi trình duyệt hoặc ứng dụng được mở, hệ thống bắt đầu theo dõi. Đơn đặt hàng sẽ được ghi lại khi Khách Hàng hoàn thành việc thanh toán và thời hạn đổi trả kết thúc (nếu có).

Quy trình cập nhật chuyển đổi diễn ra theo trình tự thời gian:

  • Đơn hàng phát sinh: Thông qua Web/Mobile Web/ Mobile App của Shopee
  • Ghi nhận chuyển đổi: đơn hàng sẽ được ghi nhận ngay sau khi phát sinh dưới 30 giây
  • Ghi nhận chi tiết đơn hàng: được ghi nhận realtime
  • Hoa hồng và trạng thái đơn hàng được cập nhật 1 tuần 1 lần

Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.

Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 ngày sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống Partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.