Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 ngày sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống Partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.
Khoản thanh toán của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.
Tỷ lệ hoa hồng chưa bao gồm VAT. Áp dụng cho cả Website và Mobile App Shopee.

Shopee thanh toán theo chu kỳ 1 tháng 1 lần.

Thông tin chi tiết: https://shopee.vn/affiliate/thiet-lap-thanh-toan-va-rut-tien-hoa-hong-shopee/

Tỷ lệ hoa hồng chưa bao gồm VAT. Áp dụng cho cả Website và Mobile App Shopee.

Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.

Khoản thanh toán của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.

Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 ngày sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống Partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.