Khoản thanh toán của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.
Tỷ lệ hoa hồng chưa bao gồm VAT. Áp dụng cho cả Website và Mobile App Shopee.

Shopee thanh toán theo chu kỳ 1 tháng 1 lần.

Thông tin chi tiết: https://shopee.vn/affiliate/thiet-lap-thanh-toan-va-rut-tien-hoa-hong-shopee/

Tỷ lệ hoa hồng chưa bao gồm VAT. Áp dụng cho cả Website và Mobile App Shopee.

Khoản thanh toán của bạn sẽ được duyệt thành công/từ chối sau khi việc bán hàng được xác nhận đã hoàn tất.

Có 2 loại hoa hồng:
- Hoa hồng cơ bản (Base commission) được tính cho những đơn hàng thành công khi mua trên Shopee theo bảng hoa hồng cố định
- Hoa hồng thưởng đến từ các nhãn hàng (Xtra Commission) và chương trình nếu đạt được doanh số yêu cầu mỗi tháng (Bonus Program).

● Về hoa hồng cơ bản cho những đơn hàng thành công khi mua trên Shopee (Base commisson): Giá trị hoa hồng khác nhau cho từng ngành hàng và cao nhất lên đến 1.5%. Mức hoa hồng tối đa cho mỗi lượt đặt hàng (check-out CAP) là 30,000 VNĐ. Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng khác nhau và cách tính ở mục 6.1 tại "Điều khoản tham gia chương trình Shopee Afiliate"
● Về hoa hồng thưởng thưởng thêm
+ Thưởng thêm hoa hồng lên đến 90% mỗi nhãn hàng (Xtra Commission): Nhằm khuyến khích thúc đẩy doanh số, Shopee sẽ có mức thưởng thêm hoa hồng dựa trên các sản phẩm bán ra từ các nhãn hàng (Xem mục Hoa hồng Xtra / Hoa hồng sản phẩm trên trang Shopee Afliate để biết thêm chi tiết).
Hoa hồng Xtra: https://affiliate.shopee.vn/offer/brand_offer
Hoa hồng sản phẩm: https://affiliate.shopee.vn/offer/product_offer
+ Thưởng theo doanh số bán hàng (Bonus Program): Không cố định, thay đổi tùy thuộc vào định hướng và mục tiêu của chương trình. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn qua email nếu có.


Lưu ý: Hoa hồng thưởng thêm không bị giới hạn bởi Mức hoa hồng tối đa cho mỗi lượt đặt hàng cũng như Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng

Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo đối soát số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee.
Quy trình đối soát được thực hiện như sau:
Hoa hồng ở tháng T (tháng phát sinh hoa hồng) sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt dưới đây:

  • Tháng T+1: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng T (tính đến thời điểm được đối soát)
  • Tháng T+2: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng T (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng T+1)

Ví dụ:
Tháng 9 là tháng phát sinh hoa hồng. Vậy, T=9 và hoa hồng của tháng 9 sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt:
Tháng 10 (T+1=9+1=10): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng 9 (tính đến thời điểm được đối soát)
Tháng 11 (T+2=9+2=11): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng 9 (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng 9)