Những câu hỏi thường gặp - Tôi muốn rút gọn link tiếp thị liên kết để dễ chia sẻ hơn thì như thế nào?

Chương trình gợi ý cho bạn có thể sử dụng 2 công cụ rút gọn link dưới đây:

1/ Công cụ bitly: https://bitly.com/

2/ Công cụ tiny: https://tinyurl.com/

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ rút gọn link hợp lệ khác phù hợp với các tiêu chí mà chương trình đưa ra