Những câu hỏi thường gặp - Tôi đã đặt thử đơn hàng nhưng sau 24 giờ, đơn hàng vẫn chưa xuất hiện

Vui lòng quay video lại cách bạn đặt hàng và mã đơn hàng gửi về affiliate_vn@shopee.com với tiêu đề: [Lỗi đơn hàng – “AFF ID của bạn”] Đơn hàng không lên hệ thống.