Những câu hỏi thường gặp - Tôi có thể tự thêm link channel để chạy affiliate không? Đơn hàng có được ghi nhận khi có người mua qua link của tôi không?

Bạn có thể vào mục “Thiết lập tài khoản” trên trang Shopee Afiliate để cập nhật thông tin về các link social media của bạn.