Những câu hỏi thường gặp - Tôi có được yêu cầu điều chỉnh hạn mức tối đa được nhận hàng tháng không? nếu có thì tôi cần phải thực hiện những gì?

Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng được cập nhật đầu tháng (T) dựa vào hiệu suất & tỉ lệ đóng góp đơn hàng cũng như giá trị đơn hàng của đối tác trong tháng trước (T-1). Tuy nhiên để hỗ trợ tốt nhất cho các đối tác có hiệu suất tối ưu, chúng tôi sẽ theo dõi hiệu suất thực tế của đối tác từ ngày 01-15 trong tháng (T) để tiến hành điều chỉnh phù hợp và nếu có bất kỳ điều chỉnh nào sẽ được thông báo qua email.

Trong trường hợp, bạn có nhu cầu điều chỉnh Hạn mức hoa hồng tối đa được nhận trong tháng (T), bạn sẽ cần thực hiện gửi yêu cầu điều chỉnh hạn mức tháng (T) qua email cho chúng tôi tối thiểu là 3 ngày làm việc trước khi kết thúc tháng (T) để chúng tôi tiến hành xem xét và trả kết quả. Chúng tôi sẽ gửi Hướng dẫn chi tiết về thủ tục này ngay sau khi tài khoản của bạn được phê duyệt.