Những câu hỏi thường gặp - Thông tin hoa hồng được tính như thế nào?

Hoa hồng được tính cho các sản phẩm đến từ shop của bạn và shop khác.

Giá trị hoa hồng cao nhất lên đến 13.42%. Trong đó, mức hoa hồng tối đa cho mỗi đơn hàng là 3USD/1 sản phẩm.

Xem giá trị hoa hồng của từng ngành hàng khác nhau và cách tính tại bảng:
https://shopee.vn/affiliate/hoa-hong-tiep-thi-lien-ket-danh-cho-nguoi-ban-shopee/