Những câu hỏi thường gặp - Thời gian Shopee đối soát và thực hiện thanh toán như thế nào?

Cuối mỗi tháng Shopee sẽ thực hiện đối soát đơn hàng và thông báo kết quả đối soát đến bạn. Thông tin đối soát và thời gian thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện theo thời gian như sau:
– Thời gian gửi Email đối soát: Chậm nhất ngày 25 hàng tháng.
– Thời gian thanh toán: Chậm nhất ngày 30 hàng tháng.
Xem thêm quy trình đối soát và thanh toán tại: https://shopee.vn/m/quytrinhthanhtoanhoahong