Những câu hỏi thường gặp - Thời gian Shopee đối soát và thực hiện thanh toán như thế nào?

Cuối mỗi tháng Shopee sẽ thực hiện đối soát đơn hàng và thông báo kết quả đối soát đến bạn. Thông tin đối soát đơn hàng hợp lệ được gửi đến bạn vào tuần thứ nhất của tháng T+2 ( người bán có 1 tuần để kiểm tra thông tin đối soát)

* Trong đó, T là tháng phát sinh đơn hàng của bạn