Những câu hỏi thường gặp - Tại sao thanh toán lại lệch giữa email đối soát và trên Dashboard của trang Shopee Affiliate?

Số thanh toán trên Dashboard của trang Shopee Afiliate là số chưa trừ đi các đơn hàng không thành công, nên phần số thanh toán này sẽ cao hơn số trong email đối soát. Số trong email sẽ là số được chấp nhận cuối cùng.