Những câu hỏi thường gặp - Người mua hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa mua thì tôi có được tính hoa hồng không?

Không. Hàng cần phải được thanh toán thành công (check-out) để được tính hoa hồng bạn nhé.