Những câu hỏi thường gặp - Làm sao tôi biết được đơn hàng phát sinh từ trang web của tôi?

Bạn vào mục Reporting. Sau đó thực hiện các thao tác sau:

B1: Chọn khoảng thời gian bạn muốn xem trong Date Range

B2: Chọn loại report bạn muốn xem trong Show là xem Click hay xem Conversion (đơn hàng)

B3: Chọn trạng thái đơn hàng bạn muốn xem tại commission status với 3 trạng thái: approved (đơn hàng được chấp nhận), pending (đơn hàng đang được xử lý), rejected (đơn hàng bị từ chối)

*Lưu ý: vào cuối tháng đơn hàng ở trạng thái approved vẫn có thể chuyển sang rejected nếu phát hiện ra các dấu hiệu về gian lận.