Những câu hỏi thường gặp - Kiểm soát đơn hàng như thế nào?

Bạn có thể kiểm soát đơn hàng cũng như các tỉ lệ chuyển đổi, hiệu suất thông qua 2 mẫu báo cáo:

Dashboard (Báo cáo tổng quan chung) – https://affiliate.shopee.vn/dashboard
Conversion report (Báo cáo chuyển đổi) – https://affiliate.shopee.vn/report/conversion_report