Những câu hỏi thường gặp - Kiểm soát đơn hàng như thế nào?

Bạn có thể kiểm soát đơn hàng cũng như các tỉ lệ chuyển đổi, hiệu suất thông qua 2 mẫu báo cáo:

  • Dashboard (Báo cáo tổng quan chung)
  • Reporting (Báo cáo chuyển đổi)