Những câu hỏi thường gặp - Khi nào tôi có thể rút hoa hồng?

Bạn chỉ có thể rút tiền của tháng sau khi nhận được thông báo rút tiền của tháng đó từ Shopee. Shopee sẽ thanh toán cho Partnerize là T+30 sau khi hóa đơn được xác lập trên hệ thống partnerize. Sau đó 1 ngày bạn có thể rút tiền từ Partnerize.