Những câu hỏi thường gặp - Hoa hồng tối đa cho một sản phẩm thành công?

Hoa hồng phát sinh tối đa cho mỗi sản phẩm là $17 đối với các khách hàng mới của đối tác bình thường và $1 đối với các khách hàng cũ của các đối tác này. Đối với đối tác cashback, hoa hồng tối đa cho mỗi sản phẩm là $1. Nếu phát sinh thay đổi về hoa hồng thì Shopee sẽ thông báo chính thức qua email trong vòng 05 ngày làm việc.