Những câu hỏi thường gặp - Bao lâu tôi có thể nhận được hoa hồng? Chu kỳ thanh toán như thế nào?

Bạn có thể nhận được thanh toán sau khi nhận được thông báo đối soát số tiền hoa hồng mỗi tháng từ Shopee.
Quy trình đối soát được thực hiện như sau:
Hoa hồng ở tháng T (tháng phát sinh hoa hồng) sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt dưới đây:

  • Tháng T+1: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng T (tính đến thời điểm được đối soát)
  • Tháng T+2: Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng T (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng T+1)

Ví dụ:
Tháng 9 là tháng phát sinh hoa hồng. Vậy, T=9 và hoa hồng của tháng 9 sẽ được đối soát và thanh toán vào 2 đợt:
Tháng 10 (T+1=9+1=10): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ của tháng 9 (tính đến thời điểm được đối soát)
Tháng 11 (T+2=9+2=11): Đối soát và thanh toán các đơn hàng hợp lệ còn lại của tháng 9 (các đơn hàng hợp lệ phát sinh sau thời điểm đối soát của tháng 9)